POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO LED-MARKET.PL

 

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://led-market.pl (Polityka Prywatności).

2. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych – i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Sklepu jest RL MILAN RONEK, UL. KRÓLÓW POLSKICH 11/71, 02-496 WARSZAWA, NIP: 522-29-41-266, REGON: 365522945, e-mail: kontakt@led-market.pl, telefon: 22 299 66 95 (zwany również „Usługodawcą”).

3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe osób, których dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

5. Przetwarzanie w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

Zakres i cel zbieranych danych.

6.Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Sklepie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym automatycznie podczas korzystania z Sklepu, w celu:

a. rejestracji w Sklepie;

b. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Sklepie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia;

c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;

d. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Sklepie lub za pośrednictwem Sklepu umów oraz funkcjonowania Sklepu;

e. w celu publikacji Treści.

7. W celu:

a. rejestracji w Sklepie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login, adres IP, pliki cookies;

b. zawierania umów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności składania i realizacji Zamówienia – przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Sklepie lub w trakcie kontaktu z Klientem;

c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z Danych Osobowych, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Sklepu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 7 b;

d. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności usług reklamacyjnych dotyczących towarów zakupionych w Sklepie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, ewentualnie nr rachunku bankowego, w przypadku podania przez Klienta numeru rachunku w celu zwrotu pieniędzy;

e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, numer zamówienia;

f. w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

a. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie;

b. niezbędność do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

d. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Sklepu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 8d Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.

Okres przetwarzania Danych Osobowych

9. Dane Osobowe zbierane w Sklepie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Sklepu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.

Dobrowolność podania Danych Osobowych

10. Podanie Danych Osobowych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 6 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Sklepie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 6 powyżej.

Profilowanie Danych Osobowych

11. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

Profilowanie Danych Osobowych

12. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Sklepu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Sklepu przez pliki Cookies.

13. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.

14. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta z Sklepu, które umożliwiają:

a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b. dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klienta,

c. personalizację przekazów marketingowych,

d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.

15. W Sklepie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu.

16. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

17. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

18. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

19. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

20. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu Sklepu.

21. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Sklepu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom oraz dystrybutorom Produktów oraz firmom kurierskim, dostarczającym produkty zamówione przez Klienta.

Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

22. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 20 i pkt. 21, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.

23. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

24. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

25. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

b. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

c. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.

26. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Usługodawcy.

27. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

28. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

29. Każdy Klient ma prawo:

a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

30. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 29.a powyżej należy wysłać e-mail na adres:kontakt@led-market.pl, zadzwonić pod numer telefonu 22 299 66 95 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.

31. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 29.b powyżej należy wysłać e-mail na adres: kontakt@led-market.pl,  wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”, lub zadzwonić pod numer telefonu 22 299 66 95 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: RL MILAN RONEK, UL. KRÓLÓW POLSKICH 11/71, 02-496 WARSZAWA.

32. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

33. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Sklepie wyłącznie w związku z korzystaniem z Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Sklepu.

34. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

35. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Sklepu i w tym celu:

a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

b. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

36. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail:kontakt@led-market.pl.

Postanowienia końcowe

37. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.